متقاضی استخدام در سایت    می باشم .
 
 
 
     
  Email : hr@dba.co.ir  & daneshbaftalborz@gmail.com