بیوایمپلنت های قلبی عروقی

 

محصولات قلبي- عروقي طرح حاضر شامل انواع بیوایمپلنت دريچه و عروق قلبي مي باشد.

محصولات آلوژنيك شامل موارد ذيل مي باشند: 

1.دريچه قلب هموگرافت آئورت 2. همي پولمونري
3. دريچه قلب هموگرافت پولمونري 4. آئورت توراسيك
5. كاندوئي آئورت 6. پچ آئورت
7. كاندوئي پولمونري 8. پچ پولمونري
9. مونوكاسپ آئورت 10. پچ پريكارد
11. مونوكاسپ پولمونر 12. وريد صافن

 

 

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz