بیوایمپلنت های استخوانی

 

در حال حاضر محصولات هدف شامل بیوایمپلنت های قلبی عروقی و تاندون لیگامان می باشد.

تولید محصولات آلوگرافت استخوانی شرکت دانش بافت در آینده آغاز خواهد شد.

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz