ثبت اختراع

 

حقوق اختراع ثبت شده به نام شرکت دانش بافت البرز شامل سه حق اختراع برای محصولات اصلی ما، یعنی بیوایمپلنت های قلبی عروقی، بیوایمپلنت های تاندون لیگامان و بیوایمپلنت های استخوانی می باشد.

هر سه این اختراعات توسط شرکت همانند ساز بافت کیش به ثبت رسیده و توسط شرکت دانش بافت البرز خریداری شده اند.

عنوان این اختراعات، به همراه جزئیات ثبت آن ها در روزنامه رسمی کشور، در ذیل فهرست شده است:

 

 

1 - بیوایمپلنت های قلبی عروقی(CenoValve)گواهینامه ثبت اختراع بیوایمپلنت قلبی عروقی

 شماره روزنامه: ۱۹۸۳۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۹
تاریخ روزنامه:     ۱۳۹۲/۱/۱۹


شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۱۵۰۸۴۰۰۰۳۰۴۸۳۵
تاریخ نامه اداره ثبت:       ۱۳۹۱/۱۲/۱۶


آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۱ مورخ:۳۰/۰۹/۱۳۹۱
شماره ثبت اختراع: ۷۸۸۸۷ مورخ:۱۶/۱۲/۱۳۹۱
مالک اختراع : همانند ساز بافت کیش نوع شخص حقوقی: سهامی خاص شماره ثبت: ۲۱۸۶۶۳
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
تابعیت : ایران
نام مخترع: مهدی قدری گلستانی
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
تابعیت: ایران
نام مخترع: پیمان قهاری
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
تابعیت: ایران
نام نماینده قانونی : مهدی قدری گلستانی
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
موضوع اختراع: فرآیند تولید بیوایمپلنتهای قلبی ـ عروقی (سنووالو)
مدت حمایت از تاریخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ الی ۳۰/۰۹/۱۴۱۱ به مدت۲۰ سال می باشد.
پ۱۶۲۱۶۷۵ اداره ثبت اختراع

 

 

 

2 - بیوایمپلنت های تاندون لیگامان(CenoTendon)گواهینامه ثبت اختراع بیوایمپلنت تاندون لیگامان

 شماره روزنامه: ۱۹۸۳۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۹
تاریخ روزنامه:     ۱۳۹۲/۱/۱۹


شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۱۵۰۸۴۰۰۰۳۰۴۷۰۸
تاریخ نامه اداره ثبت:       ۱۳۹۱/۱۲/۷


آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۰ مورخ:۳۰/۰۹/۱۳۹۱
شماره ثبت اختراع: ۷۸۷۶۱ مورخ:۰۷/۱۲/۱۳۹۱
مالک اظهارنامه : همانند ساز بافت کیش نوع شخص حقوقی: سهامی خاص شماره ثبت: ۲۱۸۶۶۳
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
نام مخترع: پیمان قهاری
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
تابعیت: ایران
نام مخترع: مهدی قدری گلستانی
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
تابعیت: ایران
موضوع اختراع: فرآیند تولید بیوایمپلنتهای تاندون ـ لیگامان سنوتاندون
مدت حمایت از تاریخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ الی ۳۰/۰۹/۱۴۱۱ به مدت۲۰ سال می باشد.
پ۱۶۲۱۶۷۷ اداره ثبت اختراع

 

 

 

 

 

3 - بیوایمپلنت های استخوانی (CenoBone)گواهینامه ثبت اختراع بیوایمپلنت استخوانی

شماره روزنامه: ۱۹۸۳۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۹
تاریخ روزنامه:     ۱۳۹۲/۱/۱۹


شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۱۵۰۸۴۰۰۰۳۰۴۸۳۶
تاریخ نامه اداره ثبت:       ۱۳۹۱/۱۲/۱۶


آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۲۹ مورخ:۳۰/۰۹/۱۳۹۱
شماره ثبت اختراع: ۷۸۸۸۸ مورخ:۱۶/۱۲/۱۳۹۱
مالک اختراع : همانند ساز بافت کیش نوع شخص حقوقی: سهامی خاص شماره ثبت: ۲۱۸۶۶۳
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
نام مخترع: مهدی قدری گلستانی
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
نام مخترع: پیمان قهاری
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
نام نماینده قانونی : مهدی قدری گلستانی
نشانی: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافیها ـ کوچه ۱۹ شرقی ـ پلاک۸
موضوع اختراع: فرآیند تولید بیوایمپلنتهای استخوانی (سنوبون)
مدت حمایت از تاریخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ الی ۳۰/۰۹/۱۴۱۱ به مدت۲۰ سال می باشد.
پ۱۶۲۱۶۷۶ اداره ثبت اختراع

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz