درباره بیوایمپلنت ها

ايده جايگزيني اعضاء و جوارح معيوب و يا بيمار با نمونه ساخت بشر از ديرباز توسط جراحان مختلف مطرح شده ولي از جنگ جهاني دوم بعلت سيل مجروحان ، از سوي مراكز علمي و دانشمندان مورد توجه قرار گرفت كه منجر  به تهيه و توليد بسياري از ايمپلنتهاي سنتتيك گرديد لیکن این ایمپلنتها با نوع زنده بافت معيوب فاصله بسیار داشتند. از1980 با گذر مهندسي نسج Tissue Engineering از مرحله آزمايشگاهي، تمام توجهات جهت جايگزيني نسوج و اعضاء معيوب با نوع زنده به اين رشته معطوف شده است . ديدگاه جديد به كارگيري بيوتكنولوژي جهت توليد نسوج و اعضاء حقيقي به جاي استفاده از فلزات و پليمرها- كه فاصله زياد با اجزاء زنده بدن دارند- با مقبوليت و استقبال گسترده بازارهاي مالي و كمپاني هاي دارويي و تجهيزات پزشكي مواجه شده ، چرا كه پتانسيل بالاي تجاري آن بسيار مشهود است .

مهندسي نسج Tissue Engineering و توليد فرآورده هاي پيوندي كه بر اساس علوم پايه و مهندسي نسبت به بازسازي، نگهداري، ارتقاء و يا جايگزيني بافتها يا اعضاي انسان اقدام مي نمايد، منجر به توليد طيف وسيعي از محصولات گرديده كه از سه منشأ بافتهاي انساني Autologous & Allogenic tissues ، نسوج يا اعضاي حيواني (Xenotransplant) و سلولهاي كشت داده شده انسان يا ديگر پستانداران با يا بدون مواد بيومتريال تهيه مي گردند.

مسئله مهم در فرآورده هاي توليدي به روش مهندسي نسج اين واقعيت مي باشد كه اين محصولات بر خلاف تجهيزات و وسايل كاربردي، يك مصنوع استاتيك نبوده و كاملاً يك توليد ديناميك مي باشند.  دوباره سازي (دوباره دست يابي) نتايج، يكي از خطير ترين ملاحظات در اين بخش مي باشد. هيچ فرايند مهندسي نسج و توليد فرآورده هاي بيولوژيك موفقيت آميز نخواهد بود مگر اينكه يكسان بودن نتايج و فرايند توليد با احتمال بسيار بالا تضمين گرديده باشد. اين مهم ميسر نخواهد گرديد مگر با استاندارد كردن پروتكل ها كه خود بر اساس دانش فني، درك مكانيسمهاي پايه اي مربوطه و تجربه مستقيم آزمايشگاهي قابل دستيابي است. به عبارت بهتر در اختيار گرفتن تجهيزات، مواد و پروتكلها گرچه ممكن است سبب حصول نتيجه گردد ولي ثبات نتايج را به هيچ عنوان تضمين نمي كند و با كوچكترين تغيير ممكن است نتايج بسيار متفاوت ايجاد نمايد و فقط وجود دانش فني اين رشته سبب پيشگيري از مشكلات و امكان دستيابي به نتايج يكسان عليرغم هر گونه تغيير در مواد اوليه ، شرايط عملكرد و… مي گردد.

كشورمان با جمعيت بيش از 71 ميليون نفر، سالانه به صورت بالقوه نيازمند مقدار قابل توجهي از فرآورده هاي فوق الذكر مي باشد و خوشبختانه تجربه موجود در خصوص تهيه و توليد اينگونه فرآورده ها بسيار درخشان بوده و پتانسيل كافي جهت تأمين نياز بيماران و حتي صادارات اين توليدات وجود دارد.

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz