بیوایمپلنت قلبی عروقی

هر ساله بدنبال افزايش ميانگين سن افراد در جهان بيماران قلبي و عروقي رو به افزايشند. در ايران علاوه بر افزايش سن، ابتلابه روماتيك فيور نيز سبب افزايش تعداد بيماران قلبي ميگردد.

اكثر اين بيماران از مشكلات دريچه اي رنج مي برند و در بسياري موارد نيازمند تعويض دريچه هستند كه بسته به شرايط سن، جنس و نوع بيماري ، انواع دريچه هاي مكانيكي و همچنين دريچه هاي هموگرافت انساني و همينطور حيواني كاربرد گوناگون دارند.

در استفاده از دريچه هاي مكانيكي استفاده از داروهاي ضدّانعقاد و آزمايشات دوره اي ضروري است.

نياز به محدوديت و مرگ ناگهاني نيز از ديگر مضرّات اين دريچه هاست. در زنان و كودكان و بيماران با آندوكارديت نيز استفاده از دريچه مكانيكي مشكلات ويژه خود را داراست و چه بسا مواردي كه بدليل عوارض و مشكلات دريچه هاي مكانيكي، دريچه هاي بيولوژيك تنها راه نجات بيمار هستند. (تهيه دريچه هاي هموگرافت انساني مشكلات خاص خود را دارد از سويي امكان انتقال بيماريهاي عفوني را نيز به همراه دارد (هرچند كه با آزمايشات دقيق و حساس اين احتمال بسيار اندك است (پس از فراگيري و انجام پروسه توليد دريچه هاي بيولوژيك ضمن سرويس دهي به بيماران داخل كشور مي توان سهم مهمي از توليدات را در صادرات‌ نیز، درنظر گرفت.)))

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz